graytop
graybottom

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky online rezervácií

1. Úvodné ustanovenia
1.1   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na online rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom hotela, využívanie online rezervačného systému prevádzkovateľa hotela, platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom tejto internetovej stránky, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.
1.2    Klient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ hotela ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.
1.3    Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.
1.4    Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2. Rezervácia
2.1    Pri online rezervácií má klient možnosť získať informácie o voľných ubytovacích kapacitách v hoteli podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum príchodu, dátum odchodu, typ izby a pod.).
2.2    Pri online rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, typu izby, doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje.
2.3    Údaje o kreditnej alebo debetnej karte slúžia výhradne ako garancia rezervácie ubytovania vo vybratom termíne. V prípade nezadania typu a čísla kreditnej alebo debetnej karty nebude rezervácia ubytovania garantovaná.
2.4. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov a po realizácii predautorizácie v zmysle VOP bude klientovi zaslane potvrdenie rezervácie na jeho e-mailovú adresu do jedného dňa od prijatia rezervácie.

3. Platobné podmienky
3.1 Realizácia za ubytovanie rezervované klientom pri online rezervácii bude vykonaná prevádzkovateľom hotela ako predautorizácia platby/blokácia finančných prostriedkov klienta na jeho karte vo výške celkovej ceny ubytovania. Predautorizácia sa vykoná prostredníctvom terminálu a zadaním čísla kreditnej alebo debetnej karty klienta, dátumu expirácie karty a jej CVC (verifikačný kód karty). To znamená, že vyplnením údajov o svojej karte v rezervačnom formulári, klient dáva súhlas na realizáciu blokácie finančných prostriedkov. V zmysle obchodných podmienok banky prevádzkovateľa hotela blokácia je možná maximálne po dobu 30 dní.
3.2 Hotel o realizovanej blokácii prostriedkov zašle e-mailom objednávateľovi oscanovanú potvrdenku z terminálu, ktorá bude okrem iného obsahovať Číslo dokladu, Číslo karty (posledné štvorčíslie), Číslo rezervácie a Sumu, na ktorú bola vystavená blokácia.
3.3  Predautorizácia znamená garantovanú rezerváciu, ktorá bude zrušená po príchode klienta do hotela a zaplatení celkovej ceny za služby na recepcii hotela. O zrušení blokácie pracovník recepcie hotela vydá klientovi potvrdenie z terminálu, resp. na  písomné požiadanie objednávateľa bude oscanované potvrdenie zaslané na jeho e-mailovú adresu.
3.4   Postup  a činnosť prevádzkovateľa hotela vychádza z etických  princípov a rešpektuje súkromie  klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom.
3.5. Tieto platobné podmienky online rezervácie sú určené výhradne pre jednotlivcov, t.j. pre rezerváciu ubytovania do 10 osôb.  Ubytovanie skupín sa rieši medzi objednávateľom a prevádzkovateľom hotela na základe uzavretých zmlúv a záväzných objednávok. Na tento účel svoje objednávky a rezervácie objednávateľ má zaslať priamo na e-mailovú adresu: recepcia@hotelduklapresov.sk alebo poslať poštou na adresu: Hotel DUKLA, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, 080 01  Prešov, Slovenská republika.

4. Zmena alebo zrušenie rezervácie, nenastúpenie na pobyt, storno poplatky
4.1  Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky po zadaní e- mailovej adresy klienta zadanej pri online rezervácii a to písomne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa hotela na telefónnom čísle: +421 918 902 153, e-mailová adresa: recepcia@hotelduklapresov.sk, poštová adresa: Hotel DUKLA, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ hotela uskutoční všetky kroky  za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ hotela nie je  povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa hotela z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.
4.2 V prípade odstúpenia alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a v prípade zrušenia alebo čiastočného zrušenia rezervácie prevádzkovateľovi hotela vzniká nárok na storno poplatok vo výške 30% z ceny zrušeného ubytovania rezervovaného klientom. Stornopoplatok si prevádzkovateľ hotela zinkasuje z platobnej karty  ako pomernú časť blokovanej sumy. Následne bude blokácia zrušená a oscanované doklady o týchto úkonoch budú zaslané na e-mailovú adresu objednávateľa.
4.3  V mimoriadnych prípadoch, ako je napr. choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod., je prevádzkovateľ hotela oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku, a to   na základe predloženia dôveryhodného dôkazu  o vážnej príčine zrušenia rezervácie (aj čiastočnej).
4.4  V prípade  odstúpenia  klienta  od  zmluvy  a zrušenia  rezervácie  alebo  čiastočného  odstúpenia  klienta  od  zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ hotela klientovi písomne  alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného  zrušenia  rezervácie  alebo  odo  dňa  začiatku  pobytu  v prípade  nenastúpenia  klienta  na  pobyt. 

5 Osobitné ustanovenia
5.1    V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa hotela telefonicky na telefónnom čísle: +421918902153 alebo e-mailom na adrese recepcia@hotelduklapresov.sk.
5.2.   Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 14.00 hod.. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 12.00 hod.
5.3    V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu /late check-in alebo late check-out/) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa hotela telefonicky na telefónnom čísle: +421918902153 alebo e-mailom na adrese recepcia@hotelduklapresov.sk.

6. Ochrana osobných údajov
Ochrana súkromia
6.1  Prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje Hotelu v súvislosti s poskytovaním služieb Hotela je spoločnosť Hotel DUKLA, a.s. Prešov so sídlom Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov, IČO: 36 482 293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sa, vložka č. 10254/P a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné informácie nájdete na webovej stránke Hotela v sekcii GDPR.

7. Záverečné ustanovenia
7.1    Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
7.2    Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.
7.3    Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ hotela  si  vyhradzuje  právo  na  zmenu  týchto  VOP.  Povinnosť  písomného  oznámenia  zmeny  VOP  je  splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa hotela www.hotelduklapresov,sk
7.4    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2014.


Hotel DUKLA, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov  IČO: 36 482 293
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov  Odd. Sa, Vl.č. 10254/P
prevádzkovateľ hotela: Hotel DUKLA, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov  IČO: 36 482 293