graytop
graybottom

Ubytovací poriadok


UBYTOVACÍ  PORIADOK
Ubytovaní hostia a návštevníci hotela prijímajú ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku počas celej doby ubytovania alebo návštevy hotela Dukla. Ubytovací poriadok je k dispozícii aj na recepcii hotela Dukla (ďalej len „hotel“).
 V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie hotela pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje podľa osobitnej právnej úpravy. Hotel zabezpečuje ochranu osobných údajov ubytovaných v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
 Pracovník recepcie ihneď po kontrole identifikácie a registrácii do rezervačného systému odovzdá hosťovi kartový kľúč. Hosť tento kľúč uchováva až do ukončenia pobytu. Strata kartového kľúča je spoplatnená osobitou sadzbou.
 Hosťa je možné ubytovať od 14:00 hod., vo výnimočných prípadoch aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté, alebo to umožňuje aktuálna situácia pri príchode hosťa na pobyt.
 Rezervácia izieb na základe objednaného a recepciou hotela potvrdeného ubytovania  je izba pre hosťa rezervovaná v deň príchodu do 22:00  hod., ak nie je vopred dohodnuté inak. Ak sa hosť nedostaví do daného času, izba bude k dispozícii k voľnému použitiu hotela. Stornopoplatky rieši samostatný hotelový predpis.
 Hosť je povinný odhlásiť pobyt a uvoľniť izbu najneskôr do 11:00 hod., ak čas odchodu nebol dohodnutý inak. Po 11:00 hod. hotel má právo účtovať pobyt aj za nasledujúci deň, minimálne vo výške 50 % z ubytovania.
 Klient je povinný akékoľvek nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady nahlásiť na recepcií hotela ihneď pri nasťahovaní sa do izby a po ich zistení. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru  po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
 Ak si hosť vopred objednal jednoposteľovú izbu a objednávku hotel potvrdil, účtuje hotel hosťovi iba cenu za jednoposteľovú izbu aj v prípade, že hosťa ubytuje vo viacposteľovej izbe alebo v apartmáne. Táto zásada platí aj pri objednávke a potvrdení ubytovania v dvojposteľovej alebo trojposteľovej izbe, ak je hosť ubytovaný vo viacposteľovej izbe alebo apartmáne.
 Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. V takomto prípade hosť nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný a ani na ubytovanie v inej izbe hotela, pokiaľ to z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov hotela nie je možné. Pri predĺžení pobytu je pracovník recepcie oprávnený požadovať uhradenie sumy za už poskytnuté ubytovanie a ostatné služby.
 Hosť platí účet za ubytovanie a služby poskytnuté hotelom podľa potvrdenej objednávky. Ak nie je potvrdená objednávka, hotel účtuje ceny podľa platného cenníka, ktorý je k dispozícii na recepcii. Ceny môže hotel zmeniť v prípade, ak hosť požaduje inú kategóriu izby a iné služby ako je potvrdené v objednávke. V takomto prípade platia ceny v zmysle platného cenníka hotela. Splatnosť ceny za ubytovanie a za služby poskytnuté hotelom je najneskôr v deň dohodnutého posledného dňa poskytovania služieb. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní.
 Pri prechode ubytovania hosťa z mesiaca do mesiaca a pri pochybnosti, či hosť bude vedieť za ubytovanie zaplatiť recepcia po prejednaní s vedením hotela má právo od hosťa žiadať platbu za ubytovanie už priebežne počas ubytovania.
 Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.
 Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch hotela. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 Ubytovanie domácich zvierat je povolené len v prípade, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. Zvieratám je zakázaný vstup a pobyt v priestoroch, kde sú skladované potraviny, pripravované alebo podávané jedlá a nápoje a v priestoroch wellness centra. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v hotelových priestoroch (vrátane hotelovej izby) ponechávané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo sprevádzajúcej osoby). Zvieratá nesmú ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať sprchu, alebo umývadlo na umývanie zvierat. Osoba, ktorá sprevádza zviera znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela. Za ubytovanie domáceho zvieraťa si hotel účtuje poplatok za každú noc podľa platného cenníka.
 Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hotela! Za porušenie zákazu sa účtuje poplatok 50 Eur.
 V priestoroch hotela je povolená konzumácia alkoholických nápojov iba osobám starším ako 18 rokov.
 Personál ubytovateľa je oprávnený odmietnuť predať alebo podať alkoholický nápoj osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom alebo inou omamnou látkou.
 Zamestnanci hotela nie sú oprávnení  podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.
 Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločenské priestory hotela. V izbe, kde je hosť ubytovaný, môže prijímať návštevy počas návštevných hodín od 8:00 hod. do 22:00 hod. iba so súhlasom zodpovedného pracovníka, ktorý je oprávnený požadovať od návštevy identifikačný doklad – občiansky preukaz, resp. cestovný pas.
 V prípade, že sa návšteva zdrží na izbe neobvykle dlhú dobu (viac, ako dve hodiny), je pracovník recepcie splnomocnený vyžadovať úhradu za ubytovanie podľa platného cenníka.
 V oprávnených prípadoch je pracovník recepcie splnomocnený návštevu na izbe neumožniť.
 V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný pokoj. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22:00 hod., a to v priestoroch k tomu určených.
 Hosť je povinný počínať si tak, aby predchádzal škodám na zdraví, na majetku.
 Ubytovacie zariadenie odporúča, aby hosť aj počas pobytu v izbe mal uzamknuté vchodové dvere. Predtým, ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do izby a v prípade pochybnosti bezodkladne kontaktuje recepciu.
 Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami/návštevníkmi hotela, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a ostatných hotelových priestoroch.
 Na izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušiče vlasov a pod.). Hotel nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.
 Hosť súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania má za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť chyžná, údržbár prípadne iný poverený pracovník hotela. Ak tomu chce hosť zabrániť,  vyvesí z vonkajšej strany svojich dverí kartičku „NERUŠIŤ“. To neplatí, ak je vstup nevyhnutný v prípade, že to vyžaduje naliehavosť riešenia situácie /napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, najmä ak sú tým rušení ostatní hostia a pod./.
 V izbe ani v celom objekte hotela nesmie klient bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej inštalácie. Hosťom je prísne zakázané využívať priestory wellness centra (bazény , sauny) pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Klient, ktorý trpí srdcovo-cievnymi ochoreniami resp. má akékoľvek zdravotné alebo iné ochorenie, v dôsledku ktorého pobyt v bazéne, resp. v saune môže zhoršiť jeho zdravie alebo ohroziť život, môže využívať zariadenie sáun, resp. wellness centra len na vlastné riziko a zodpovednosť. Každý návštevník je povinný riadiť sa poriadkom wellness centra.
 Hotel nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci v priestoroch hotela.
 Hotel nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené hosťovi mimo hotela.
 Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál hotela.
 Z bezpečnostných dôvodov hosť nie je oprávnený v priestoroch hotela nosiť zbraň a strelivo, alebo zbraň a strelivo inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie.
 V hoteli je prísne zakázané užívať, držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo hosťovi predpísané lekárom.
 Hotel zodpovedá za veci, vnesené ubytovanými osobami do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo boli za týmto účelom odovzdané do úschovy hotelu alebo zodpovednému pracovníkovi hotela. Na izbe sa klenoty, peniaze a iné cennosti ukladajú do trezora zabudovaného v izbe.
 Zodpovednosť za vnesené veci sa spravuje ustanoveniami § 758 Občianskeho zákonníka.
 Nájdené veci sa posielajú  na adresu ubytovaného hosťa iba na základe jeho žiadosti. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli maximálne šesť mesiacov.
 Ubytovaný hosť je povinný pred odchodom z izby uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť balkónové dvere a okná, zavrieť vchodové dvere a KARTOVÝ KĽÚČ  odovzdať na recepcii hotela.
 Hotelový hosť, prípadne jeho návšteva alebo sprievod je povinný sa riadiť požiarnym poriadkom hotela, ktorý je vyvesený na každom poschodí pri výťahu pre hostí.
 Hotelové chodby sú vybavené požiarnymi hlásičmi a čidlami s označením, ktoré spúšťajú okamžitý požiarny evakuačný poplach. Zneužitie alebo poškodenie požiarneho hlásiča, taktiež hasiacich prístrojov a hydrantov, manipuláciu alebo zakrývanie požiarneho čidla, má hotel právo spoplatniť osobitou sadzbou.
 Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 O výške pokuty pri poškodení majetku alebo porušení pravidiel o bezpečnosti rozhodne vedenie hotela, a to s prihliadnutím na výšku škody.
 Hosť je povinný dodržať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade jeho porušenia má hotel právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.
 Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma zodpovedný pracovník recepcie, resp. vedenie hotela. Reklamácie sa riešia podľa Reklamačného poriadku zverejneného na recepcii hotela.

Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňa 01.12.2013


JUDr. Anton Bidovský
predseda predstavenstva