graytop
graybottom

VOP


Všeobecné obchodné  podmienky
vydané spoločnosťou dňa 15. decembra 2016 s platnosťou od 1. januára 2017 (aktualizované dňa 25.5.2018)


Obchodné meno:  
Hotel DUKLA, a.s. Prešov,
Sídlo:  Námestie legionárov 2, 080 01  Prešov:
IČO: 36 482 293
IČ DPH: SK2020009739

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel  Sa, vložka č.10254/P

1. Zmluvné strany

Dodáva teľ – poskytovateľ ubytovacích služieb a ostatných služieb v rozsahu svojej živnosti odberateľovi za úhradu:
                      Hotel DUKLA, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, 080 01  Prešov

Odberateľ:    Objednávateľ služieb


2. Rezervácia služieb

2.1. Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.
2.2. Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdržaní objednávky hosťom formou:

 • telefonickou
 • písomnou
 • elektronickou

2.3. Objednávka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko hosťa, v prípade firmy názov spoločnosti
 • termín a rozsah objednaných hotelových, reštauračných a ostatných služieb
 • kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email kontakt
 • spôsob úhrady za služby, v prípade firmy fakturačné údaje
 • rozsah a druh objednaných služieb

2.4. Objednávku je hotel povinný spracovať do 24 hodín, alebo v najbližší pracovný deň pri skupinových rezerváciách, a to potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.

2.5. Na  základe  objednávky  hotel  vystaví  potvrdenie  rezervácie,  ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky.


3. Ceny a platobné podmienky

3.1. Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov.
3.2. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.
3.3. Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.
3.4. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať.
3.5. V deň  odchodu   je   hosť   povinný   doplatiť   všetky   využité   služby   hotela   a  ubytovanie v hotovosti na recepcii, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.


3.6. Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.
3.7. Akékoľvek  dojednania,  ktoré  by  boli  v inom  rozsahu  ako  tie,  ktoré  sú    upravené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach musia byť vopred odsúhlasené predsedom predstavenstva a obidvomi zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou.

3.8. Zálohová platba:

3.8.1. Hotel má právo žiadať od hosťa zálohovú platbu do výšky 100% z ceny objednaných služieb so splatnosťou 7 dní od potvrdenia rezervácie, ale zároveň najneskôr 1 deň pred príchodom hosťa, pre ktorého sa rezervácia vykonáva . Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová  platba na účet hotela.
3.8.2.  Na základe dohody medzi dodávateľom a objednávateľom môžu byť stanovené zálohové platby aj iným spôsobom,


3.9.  Zálohov á pla tb a pre skup i ny a akcie

3.9.1. Poskytovateľ služby vystavuje zálohovú faktúru z predpokladanej a dohodnutej ceny za všetky ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby podľa objednávky so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry a to nasledovne:
30% z objednaných služieb ako potvrdenie rezervácie
ďalších 20%, t.j.  minimálne 50 % jeden mesiac pred objednaným termínom ubytovania
najneskôr 3 dni pred začatím čerpania služieb musí byť na účet poskytovateľa služieb uhradená záloha vo výške 100 % z celkových objednaných služieb.

3.9.2. Najneskôr v deň nástupu musí byť platba za objednané služby na účte dodávateľa.

3.9.3. Dňom pripísania zálohy na účet poskytovateľa služieb vedený v UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK17 1111 0000 0066 2003 9026, SWIFT: UNCRSKBX je objednávka zo strany poskytovateľa služieb potvrdená. Od doby prijatia objednávky objednávateľom až do doby  splatnosti  zálohovej  faktúry    sa  považuje  termín  realizácie   služby za rezervovaný. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre) po ukončení pobytu. V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru riadne a včas neuhradí, poskytovateľ služieb je oprávnený rezerváciu zrušiť.

3.10. Zálohovú platbu možno zrealizovať nasledovným spôsobom:
v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii hotela
prevodom na účet: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK17 1111 0000 0066 2003 9026, SWIFT: UNCRSKBX; pre variabilný symbol je potrebné použiť číslo rezervácie alebo číslo faktúry
platobnou kartou formou on-line rezervácie

3.11. Storno podmienky

3.1.1. Hotel je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že  hosť  svoju rezerváciu zruší písomne, telefonicky alebo elektronicky, faxom v nasledovných lehotách:

 • od 21 do 29 dní pred dohodnutým termínom 20% z celkovej sumy stornovaných služieb,
 • od 14 do 20 dní pred dohodnutým termínom 30% z celkovej sumy stornovaných služieb,
 • od 7 do 13 dní pred dohodnutým termínom 60% z celkovej sumy stornovaných služieb,
 • od 1 do 6 dní pred dohodnutým termínom 90% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela,
 • v deň nástupu 100% z celkovej sumy stornovaných služieb hotela,
 • pri predčasnom odchode z pobytu si hotel účtuje 100% z potvrdeného zostávajúceho pobytu,

3.12. V prípade, že klient/hosť objedná a zálohovou platbou záväzne  potvrdí  rezervovanie 50% a viac ubytovacej kapacity hotela, v prípade zrušenia takejto rezervácie sa klientovi/hosťovi účtuje storno vo výške uhradenej zálohy v akomkoľvek termíne do


doby 30 dní pred začiatkom čerpania služieb. Storno služieb 30 dní a menej pred začiatkom čerpania služieb sa riadi článkom 3.11.1.
3.13. Pri skupinových rezerváciách stravovacích služieb je povinný objednávateľ objednať resp. spresniť počet jedál minimálne tri dni vopred. V prípade, že bude počet jedál odobraných a písomne odsúhlasených objednávateľom viac, bude sa účtovať skutočný počet odobraných jedál. V prípade, že počet objednaných jedál nebude odobraný, bude sa účtovať celkový počet  objednaných  jedál.  V  prípade  stornovania  objednávky  stravovacích služieb v deň, na ktorý sa poskytnutie stravovacích služieb objednalo, poskytovateľ služieb účtuje objednávateľovi všetky objednané jedlá v zmysle písomnej objednávky, ktorá tvorí neoddeliteľnú  súčasť  tejto  zmluvy.  Takto  vyčíslená   suma  všetkých  objednaných jedál v zmysle objednávky je zmluvnou pokutou, ktorá vzniká následkom porušenia zmluvných podmienok zo strany objednávateľa.

4. Poskytované služby


4.1. Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr o 14.00 hod., pokiaľ nebolo dohodnuté inak vopred.
4.2. V prípade, ak hosť uskutočnil zálohovú platbu je hotel povinný držať rezerváciu hosťa do
22.00 hod. V prípade, ak hosť neuplatní nárok na rezervované služby ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi.
4.3. Ak hosť nemá potvrdenú rezerváciu písomnou formou je potrebné sa ubytovať do 18.00 hod., pokiaľ sa hosť nedohodne inak. V prípade, ak sa hosť neubytuje do 18.00 hod., hotel môže voľne disponovať touto kapacitou.
4.4. Ak sa hosť ubytuje pred 6.00 hod. v deň jeho nástupu na pobyt, hotel si vyhradzuje právo účtovať noc navyše, minimálne vo výške 50% ceny v zmysle platného cenníka.
4.5. Hosť je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 11.00 hod. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 11.00 hod. je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň, minimálne vo výške 50% ceny v zmysle platného cenníka.
4.6. V prípade ak má hosť potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a hotel z dôvodu vis major ubytovanie hosťovi neposkytne, je povinný hosťovi zabezpečiť primerané náhradné ubytovanie na náklady hotela.
4.7. Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
4.8. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, pričom vnesené sú veci, ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela. Za klenoty,  peniaze  a iné  cennosti  uložené  mimo  hotelového  trezoru  hotel nezodpovedá. V každom prípade odporúčame využite zabudovaného trezoru v hotelovej izbe prípadne na recepcii hotela.
4.9. Hosť má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli dohodnuté  v potvrdenej rezervácii
4.10. V priestoroch hotela hostia nie sú oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Pokladá sa to sa porušenie všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže hotel ukončiť s hosťom zmluvný vzťah bez nároku na refundáciu.
4.11. V hoteli nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka a prístrojov určených na osobnú hygienu.
4.12. Malé domáce zvieratá je možné ubytovať po predchádzajúcej dohode pri zadávaní rezervácie. Takéto ubytovanie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru samé v izbe. Hosť je povinný rešpektovať pokyny pre pobyt so psom.


4.13. Hotel môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má hotel k dispozícii voľnú kapacitu.
4.14. Recepcia na požiadanie hosťa privolá Rýchlu lekársku  pomoc..  Hotel  je oprávnený  žiadať od hosťa požadovanú peňažnú náhradu za výdavky súvisiace s ošetrením hosťa.
4.15. Zmluvný vzťah medzi hosťom a hotelom končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu. Hosť je povinný účet na mieste vyrovnať v hotovosti alebo platobnou kartou.
4.16. V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr ako bolo dohodnuté v rezervácii, hotel má právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt.
4.17. Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody  počas  pobytu.  V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.
4.18. V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, hotel je oprávnený zadržať všetky veci, ktoré hosť vniesol do ubytovacieho zariadenia.
4.19. Hotel je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez  nároku hosťa na vrátenie peňazí, ak:

 • hosť  úmyselne,  alebo  nedbanlivosťou  poškodzuje  majetok  hotela,  správa   sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou,
 • obťažuje svojim správaním ostatných hostí,
 • zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu,
 • z dôvodu vyššej moci.

4.20. V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne. Sťažnosti sa riadia platným Reklamačným poriadkom hotela.
4.21. Hotel je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov. Pokiaľ hosť nemá záujem o upratanie izby, vyvesí si na dvere závesný štítok s názvom “NEUPRATOVAŤ – NERUŠIŤ”!
4.22. Ak hotel zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru, nenahlásenie konzumácie, alebo odcudzenie, je hotel oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.
4.23. Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom hotela.

5. Zodpovednosť za škodu

5.1. V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
5.2. Objednávateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku poskytovateľa služieb zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na akcii, ktorú objednávateľ u poskytovateľa služieb objednal.

6. Iné sankcie a pokuty

6.1. V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako

 • zákaz fajčenia v priestoroch hotela
 • spustenie dymovej clony pri akciách
 • používanie otvoreného ohňa v priestoroch hotela

môže byť zo strany poskytovateľa služieb vyúčtovaný poplatok až do výšky 2.000 Eur.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje Hotelu v súvislosti s poskytovaním služieb Hotela je spoločnosť Hotel DUKLA, a.s. Prešov so sídlom Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov, IČO: 36 482 293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sa, vložka č. 10254/P a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné informácie nájdete na webovej stránke Hotela v sekcii GDPR.